Ja schbini, sogd da Kini

Am Kini sei Zahn

Da Kini bläad amoi: „Oje!
Au! Kuni! Au! Mei Zahn duad weh!“
Und d’Kuni sogd: „Des ko scho sei.
Jetz gib a Ruah und hoid dei Mei!“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen