Ja schbini, sogd da Kini

Gschroa

Da Kini sogd: „Des konst da denka!
I wead da so an Blödsinn schenka!“
Beim Zoin im Lodn gibt’s trotzdem Gschroa:
„I mächd a Überraschungsoa!“

Ja schbini, sogd da Kini.