Ja schbini, sogd da Kini

A Anakonda

Da Kini sogd: „A Anakonda
is a Mordsschlanga, und de kon da
vom Belle abwärts oiße zbatzn.
A Anakonda soidsd ned dratzn.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen