Ja schbini, sogd da Kini

Aussabrocha

Da Kini hod se mid am Knocha
a Stüggal Stockzahn aussabrocha.
Er sogd: „Ab sofort iß i bloß
no vegetarisch mit vui Soß.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen