Ja schbini, sogd da Kini

Schbiagloa

Da Kini sogd: „A Schbiagloa
hod nixn mit am Schbiagl zdoa,
genauso wia mit Ochsnaung
oan koane Ochsn ned oschaung.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen