Ja schbini, sogd da Kini

Luftkini

Da Kini woaß manchmoi ned gwieß,
ob sei Schloß ned a Luftschloß is.
„I frog mi denaschd“, frogd a si,
„ob i bloß a Luftkini bi.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen