Ja schbini, sogd da Kini

FKK

Da Kini sogd: „Zum FKK
ziagd ma statt ebbse gor nix a.
So ebban hoasd ma an Nudistn
im Unterschied zu am Dichter.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen