Ja schbini, sogd da Kini

Oigfoin

Da Kini liegt im finstern Källa
und dengd: „Des war a großa Fälla.
Hätt i heit bloß koa Bier mehr woin,
dann waar i ned de Stiang oigfoin.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen