Ja schbini, sogd da Kini

Da Kini is da Kini

Da Kini sogd: „Da Kini bin i,
und dir, mei Voik, ois Kini dien i.“
Da Diener sogd: „Dann bringst ma glei
a Griagal vo deim bestn Wei.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen