Ja schbini, sogd da Kini

Du Schopenhauer

Da Kini sogd: „Du Schopenhauer,
du moanst, du bist a ganz a Schlauer.
Buidd da fei bloß ned sovui ei,
weil i sog bloß: Kloans Hirn, groß’s Mai.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen