Ja schbini, sogd da Kini

Am kühlsten

Da Mensch suachd, wenns am schwülstn is,
a Platzal, wos am kühlstn is.
Da Kini sogd: „Am kühlstn is
im Keller drunt mei Schloßverlies.“

Ja schbini, sogd da Kini.