Ja schbini, sogd da Kini

Aa da Papst

Da Kini sogd: „Heid mechadsd moana,
daß oiwei irngdwo irngdoana
vo irngdwos zruggtritt, aa da Papst!
Daß d‘ bloß ois Kini am Amt pappst.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen