Ja schbini, sogd da Kini

Oana alloa

 Da Kini sogd: „Oana alloa
 und no oana dazua san zwoa,
 und so konsd zäin, biss nimma gäd,
 es sei denn, vorher weads da z'bläd.“
  
 Ja schbini, sogd da Kini.