Ja schbini, sogd da Kini

Sch-neibd

De Kuni schimbfd: „Nix ois wia Reng.
I mechd a andas Wetter seng.
Mir waars scho recht, wenns amoi boassld.“
Da Kini sogd: „Solangs ned sch-neibd.“

Ja schbini, sogd da Kini.