Ja schbini, sogd da Kini

Pfeigrod

Da Kini sogd: „An Ostern wars.
Pfeigrod kaam do da Ostahas
und hätt ma Oar ins Nest neilegt.
Bloß hob i des recht guat vasteckt.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen