Ja schbini, sogd da Kini

Politisch

Da Kini sogd: „I sitz beim Schloßwirt,
wo grod politisch debattiert wird.
Mei Argument: Hoids eia Mei!
Sunst führ i d’Todesstrafe ei.“

Ja schbini, sogd da Kini.