Ja schbini, sogd da Kini

Des waars

Da Kini is schwaar am Regiern.
Do kimmd da Hunga eahn sekiern.
Da Kini denkt: „A Leberkaas,
a Bier, a Brezn jetz, des waars.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen