Ja schbini, sogd da Kini

Wwweb

Da Kini sogd: „Ois Kini muaßd
ganz bsunders schaun auf des, wosd duasd,
weil wurscht, wosd duasd, du bist da Depp,
wenn oana Fotos macht fias Wwweb.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen