Ja schbini, sogd da Kini

Millionär

Da Kini sogd zum Günther Jauch:
„Mensch, Jauch, i steh grod aufm Schlauch.
Bittgorschee, gibs Gäid trotzdem her!
I waar so gern a Millionär.“

Ja schbini, sogd da Kini.