Ja schbini, sogd da Kini

Koa Krach

Da Kini sogd: „Sebastian Bach,
wos machsdn du bloß fiaran Krach?
A Scherz! Dei Musik is koa Krach,
weil de wennsd häasd, bist ned lang wach.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen