Ja schbini, sogd da Kini

Robin Hood

Da Kini sogd zum Robin Hood
„Du schleichst de sofort nach Sherwood
inn Woid, wosd macha konsd, wosd mogsd,
und wosd de Reichn blogsd und jogsd.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen