Ja schbini, sogd da Kini

Kinisee

Da Kini sogd in klaren Wortn:
„I pfeif auf Prinzregentntortn.
Mim Kaiserschmarrn konsd ma glei geh.
Am schenstn iss am Kinisee.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen