Ja schbini, sogd da Kini

Bloß oan

„Bloß wenn i olle Wahlen gwing,
bin i ois Kini aa da King.
Drum: In meiner Demokratie
wäid ma bloß oan, und des bin i.“

Ja schbini, sogd da Kini.