Ja schbini, sogd da Kini

Riesnhits

Da Kini sogd zum Schiller: „Fritz,
du hosd an Haufa Riesnhits.
An Wilhelm Tell, de Bürgschaft, d’Gloggn
haun d’Leid a heit no von de Soggn.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen