Ja schbini, sogd da Kini

So iss recht

Da Kini sogd: „A so iss recht!
Du bist ois Voik oans, wiares mechd.“
Und s’Voik sogd: „Wir ham di im Griff.
Du foigst uns wiara Hund auf Pfiff.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen