Aphorismus

Mann im Mond

Da Kini sogd zum Mann im Mond,
der scho a Ewigkeit dort wohnt,
und sogd: „Moi is a kloa, moi is a groß,
bei dir am Mond is schee wos los.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen