Kini

Da Kini höad a Predigt

Da Kini head amoi a Predigt
und sogd zum Pfarra: „Ganz guad higriagd.
Bloß hätts bloß hoib so lang sei soin.
Dann hätts ma dopped so guad gfoin.“

Ja schbini, sogd da Kini.

Advertisements