Ja schbini, sogd da Kini

Da Kini hod Wuad

Da Kini hod a soiche Wuad,
weil d‘Kuni ned wos er wiu duad.
Er muaß an ganzn Dog regiern
und soid auf d‘Nachd sein Thron poliern.

Ja schbini, sogd da Kini.