Ja schbini, sogd da Kini

Da Kini muass obstaubn

D‘Kuni schnauzt an Kini o:
„Du staubst da dein Thron seiwa o.
I muaß an ganzn Dog rechd schwitzn,
und du beim Arwadn konsd sitzn.“

Ja schbini, sogd da Kini.