Ja schbini, sogd da Kini

Da Kini und s’Regentnlem

Da Kini hod se, wer häds glaubd,
an etlichs Moi an Scherz erlaubd,
weil in am schwarn Regentnlem
deafs aramoi wos z‘Lacha gem.

Ja schbini, sogd da Kini.

Werbeanzeigen